Aktualności

02 czerwca 2018 22:12 | Aktualności

Szkolny Budżet Obywatelski

Szkolny Budżet Obywatelski to nowa inicjatywa prezydenta Tczewa Mirosława Pobłockiego. Adresowany jest do  publicznych szkół podstawowych. Każdy z uczniów będzie miał możliwość współdecydowania o tym, na co wydane zostaną pieniądze, a zakupy lub inwestycje będą służyć całej szkolnej społeczności.

    Na każdą ze szkół przypada 22 222 zł. Propozycje projektów do zrealizowania w ramach Szkolnego Budżetu Obywatelskiego mogą zgłosić wyłącznie uczniowie danej szkoły. Projekty spełniające kryteria zostaną poddane pod głosowanie przez uczniów danej szkoły. Wybrane projekty zostaną skierowane do realizacji przez właściwych dyrektorów szkół i we współpracy z autorami projektu.

   W ramach Szkolnego Budżetu Obywatelskiego mogą być proponowane zadania – projekty kończące się wyłącznie efektem trwałym i pozostającym do dyspozycji danej szkoły.

Zgłaszane projekty muszą spełniać następujące warunki:

- posiadać cechy zadań bieżących, (w tym remonty i zakupy) lub inwestycyjnych, niewymagających uzyskania decyzji pozwolenia na budowę;

  • być dostępne dla uczniów danej szkoły;  
  • być możliwe do zrealizowania w jednym roku budżetowym 2018;
  • być zgodne z prawem, w tym z prawem lokalnym, a w szczególności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  miasta Tczewa;
  • uwzględniać kryterium gospodarności tzn. racjonalności gospodarowania środkami publicznymi;
  •  muszą być możliwe do realizacji pod względem technicznym i finansowym, - z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów;
  • nie mogą być realizowane na innych terenach niż tereny szkolne (będące w administracji szkoły);
  • całkowita wartość jednostkowa jednego projektu nie może być niższa niż 500,00 zł i nie może przekroczyć maksymalnej kwoty wydatków przypadającej na daną szkołę,  tj. 22 222,00 zł;
  • całkowita wartość projektu musi obejmować wszystkie koszty, łącznie z dokonaniem zakupu, opracowaniem dokumentacji technicznej, montażem, nadzorem, odbiorem i rozruchem;
  • projekt nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym prawa własności.

 

Harmonogram Szkolnego Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2018 rok

1/ Zebranie dyrektorów z uczniami poszczególnych publicznych szkół podstawowych – w szkołach  - do 22.05.2018 r.

2/ zgłaszanie projektów - od 23.05.2018 r. do 30.05.2018 r.

3/ weryfikacja projektów- do 08.06.2018 r.

4/ ogłoszenie listy projektów  - do 11.06.2018 r.

5/ głosowanie na zakwalifikowane projekty - od 12.06.2018 r. do 22.06.2018 r.

6/ ogłoszenie wyników Szkolnego Budżetu Obywatelskiego      - do 28.06.2018 r.

 

Szczegóły TUna stronie https://bo.tczew.pl/   Przeczytano: 284 razy. Wydrukuj|Do góry