Terapia pedagogiczna w SP12
„SZKOŁA PRZYJAZNA UCZNIOM Z DYSLEKSJĄ”
W roku szkolnym 2008/2009 Szkoła Podstawowa nr 12 w Tczewie przystąpiła do IV edycji programu Polskiego Towarzystwa Dysleksji „Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją”.
W tym też roku nawiązano ścisłą współpracę z PTD oraz wydawnictwem Operon. Zatrudniono psychologa oraz terapeutę pedagogicznego, który pełni w szkole rolę koordynatora terapii. Stworzono 4 gabinety terapii pedagogicznej, które są systematycznie wzbogacane w pomoce dydaktyczne. Nauczyciele podnieśli swoje kwalifikacje i zdobyli uprawnienia oraz potrzebne umiejętności do prowadzenia terapii pedagogicznej. Szkoła zatrudniała wtedy 19 specjalistów terapii, dziś jest ich 25. Zajęcia terapii pedagogicznej oparto na programie edukacyjno – terapetycznym „Ortograffiti”.
Stworzono warunki do pracy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach programu „Szkoła Przyjazna Uczniom Z Dysleksją” podjęto szereg nowych działań, takich jak:

 • zorganizowano konkursy dla uczniów: „Ortograficzne łamigłówki”, „Ekspert bajek i baśni”, „Mistrz biegłego pisania na klawiaturze”, „Uczeń z pasją”;
 • podjęto całoroczną akcję „Dzieci czytają dzieciom” w formie wolontariatu;
 • przejęto kontynuację akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
 • zapoczątkowano organizację obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji;
 • eksponowano gazetkę ścienną „Terapeutyczne Wieści” 
 • uruchomiono dział terapii pedagogicznej na stronie internetowej szkoły;
 • zapoczątkowano systematyczne przeprowadzanie badań przesiewowych Ryzyka Dysleksji w klasach I i oddziałach przedszkolnych;
 • prowadzono spotkania tematyczne dla rodziców i nauczycieli 
 • zapoczątkowano realizację programu społecznego „Czytamy Razem”;
 • stworzono Szkolny System Profilaktyki i Pomocy Psychlogiczno – Pedagogicznej dla Uczniów z Dysleksją.

Podjęcie tych działań doceniło Polskie Towarzystwo Dysleksji, które przyznało szkole 19 listopada 2010 r. Certyfikat IV edycji programu „Szkoły Przyjaznej Uczniom z Dysleksją”.

Cechy Szkoły Przyjaznej Uczniom z Dysleksją

 • Szkoła oferuje szeroki zakres form pomocy psychologiczno – pedagogicznej przeznaczony dla uczniów z dysleksją;
 • Udzielana pomoc jest skuteczna dzięki profesjonalnym umiejętnościom nauczycieli;
 • Szkoła dysponuje odpowiednią bazą do prowadzenia specjalistycznych zajęć;
 • Organizacja pracy Szkoły i zarządzanie nią sprzyjają prawidłowej i efektywnej opiece psychologiczno - pedagogicznej.

PRAWA I OBOWIĄZKI uczniów z dysleksją i ich rodziców
Uczeń ma prawo do:

 1. Wczesnej diagnozy - badań specjalistycznych w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
 2. Wczesnej, specjalistycznej interwencji, tzn.:
  udziału w zajęciach terapii pedagogicznej
  udziału w zajęciach logopedycznych
  udziału w zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych
  pomocy pedagoga szkolnego
  pomocy psychologa
  pomocy innych specjalistów szkolnych
 3. Dostosowania wymagań szkolnych i sposobu oceniania do jego potrzeb i możliwości 
 4. Wyrównania szans podczas egzaminów tzn. sprawdzianu po szkole podstawowej

Uczeń ma obowiązek:

 1. Uczestniczyć w zajęciach terapii lub innych wg zaleceń zawartych w opinii psychologiczno-pedagogicznej oraz KIPU
 2. Wykazać się aktywną pracą nad przezwyciężaniem trudności 
 3. Rodzice powinni świadomie podjąć współpracę ze szkołą 
 4. Rodzice powinni nabrać przekonania o celowości stałej pracy z dzieckiem, wspierać je i wypełniać zalecenia zawarte w opinii psychologiczno-pedagogicznej.


Terapią pedagogiczną w SP12 objęci są wszyscy potrzebujący uczniowie.

W roku szkolnym 2015/2016 w klasach 1-3 jest ich 153, a w klasach 4-6 - 118.

Zajęcia terapii pedagogicznej prowadzi 22 
wykwalifikowanych nauczycieli Naszej Szkoły.

Korzystamy już z 4 przystosowanych i wyposażonych gabinetów.

Zajęcia w klasach 4-6 oparte są na metodzie przygotowanej przez specjalistów, przeznaczonej dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi: 
“Ortograffiti Czytam i piszę” oraz “Ortograffiti Czytam z Bratkiem”

Programy te rekomendowane są przez Polskie Towarzystwo Dysleksji.


Formy pomocy uczniom z dysleksją w SP 12:

 • Terapia pedagogiczna
 • Terapia logopedyczna
 • Porady i konsultacje psychologa i pedagoga
 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
 • Metoda Dobrego Startu
 • Metoda Weroniki Sherborne 
 • „Klub przyjaciół Bratka”
 • Program społeczny „Czytamy Razem”
 • Akcja „Dzieci czytają dzieciom”
 • Akcja „Cała Polska czyta dzieciom”
 • Koła zainteresowań
 • Konkursy: 
  „Ekspert bajek i baśni”
  „Ortograficzne łamigłówki. Pierwsze kroki”
  „Uczeń z pasją”
  „Ortograficzne łamigłówki”
  „Mistrz biegłego pisania na klawiaturze”
  „Mam dobrą pamięć”