Karta rowerowa

 

rower.gif [200x200]

 

Zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 1997r. NR 98, poz.602 z późn. zm.) - Art. 97.2 i Art. 109.4 Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponad gimnazjalnej lub szkoły ponadpodstawowej.

 

Kolejność załatwiania formalności:

 Pobrać ze strony internetowej „ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA”

 • Wymagany wiek: ukończone 10 lat
 • Dołączyć zdjęcie o wymiarach 35mm x 45mm (teraźniejsze)
 • Uzyskać wpis – opinię nauczyciela (wychowawcy)
 • Uzyskać wpis – zgodę rodziców lub opiekunów
 • Wypełniony „Arkusz zaliczeń ucznia” złożyć u nauczyciela zajęć technicznych/techniki
 • Uzyskać pozytywny wynik z egzaminu teoretycznego – test jednokrotnego wyboru
 • Uzyskać pozytywny wynik egzaminu z części praktycznej w obecności osoby uprawnionej do egzaminowania

 

Egzamin teoretyczny obejmuje:

 • Przepisy dotyczące ruchu pieszych
 • Podstawowe manewry na drodze
 • Znaki i sygnały drogowe
 • Pierwszeństwo przejazdu
 • Wyposażenie roweru
 • Czynniki wpływające na bezpieczeństwo
 • Elementy pierwszej pomocy
   

Egzamin praktyczny odbywa się na placu.

Ocenie podlegają:

 • Pozycja kierującego na pojeździe
 • Upewnienie się o możliwości jazdy
 • Płynne ruszanie z miejsca
 • Upewnienie się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy
 • Jazda wytyczonym pasem bez najeżdżania na linię, nie podpieranie się nogami
 • Hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonym miejscu
 • Stosowanie się do zasad wynikających ze znaków drogowych


Test 1.     Test 2.     Test 3.     Test 4.     Test 5.