Przyjaciel Szkoły

 

Uhonorowani tytułem "Przyjaciel szkoły"


Kapituła Szkoły Podstawowej nr 12 im. Bronisława Malinowskiego w Tczewie co roku postanawia uhonorować tytułem "Przyjaciel Szkoły" osoby, firmy, instytucje, organizacje, których zaangażowanie w istotny sposób wpłynęło na podwyższenie jakości pracy szkoły, poprawę bazy materialnej oraz tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku. 

REGULAMIN
przyznawania honorowego tytułu
PRZYJACIEL SZKOŁY

1. Przyjacielem Szkoły Podstawowej nr 12 im. Bronisława Malinowskiego  w Tczewie może zostać osoba fizyczna, firma, instytucja lub organizacja, która przyczyniła się do rozwoju szkoły i podniesienia jej rangi w środowisku, w szczególności za:

  • žznaczącą pomoc materialną i finansową na rzecz wspierania działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych 
  • wieloletnie bezinteresowne działania o charakterze stałej, opartej na przyjacielskich relacjach współpracy
  • wspieranie działań wpływających na pozytywny wizerunek szkoły w środowisku lokalnym

2. Z propozycją przyznania tytułu mogą wystąpić:
ž   Dyrektor Szkoły
   Rada Pedagogiczna
ž   Rada Rodziców 
ž   Samorząd Uczniowski

3. Tytuł "Przyjaciela Szkoły" przyznawany jest przez KAPITUŁĘ, w skład której wchodzą:
ž   Dyrektor Szkoły
ž   Przedstawiciel Rady Pedagogicznej
ž   Przewodniczący Rady Rodziców
ž   Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

4. Osoba, instytucja, firma lub organizacja, której przyznano tytuł otrzymuje:
ž   pamiątkowy dyplom
 ž  tarczę „Przyjaciel Szkoły SP 12 w Tczewie”

5. Nadanie honorowego tytułu PRZYJACIELA SZKOŁY odbywa się w obecności społeczności szkolnej na podczas uroczystości szkolnych. Nominowani poinformowani zostają odpowiednio wcześniej, by umożliwić im osobiste uczestnictwo.

6. Aktu wręczenia dokonuje Dyrektor Szkoły.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem  14.11.2012 roku